Skip to main content

Euro fondy

Spoločnosť EDM, spol. s r.o. podpísala vo februári 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného fin. príspevku na obstaranie technologického vybavenia pre podporu zavádzania inovácií a technologických transferov s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopností firmy EDM, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do procesu

high-end výroby

Operačný program:Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie:1.1. Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu:Cieľom predpokladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií a postupov do high-end výroby
Špecifické ciele:

Inovovanie 3 výrobných postupov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy EDM, s.r.o.

Vytvorenie 12 nových pracovných miest v spoločnosti EDM, s.r.o.

Prijímateľ:EDM, s.r.o.
Miesto realizácie projektu:Nižná
Doba realizácie projektu:09/2014 - 07/2015
Výška poskytnutého finančného príspevku:729 111,00 EUR
Riadiaci orgán:Ministerstvo hospodárstva SR
Implementačná agentúraSlovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)